راه‌اندازي بخش كودكان در كتابخانه‌هاي عمومي كشور

عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطبان،

يكي از شاخص‌هاي مهم در روند پيشرفت و توسعه كشور و ترويج فرهنگ كتابخواني در ميان مردم است و يكي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي به شمار مي‌آيد و از اين‌رو از زواياي متعدد و گوناگون قابل تأمل و بررسي است.

3607

ادامه مطلب