کتاب ۱۹۸۴

تقریبا غیرممکن است که شما بیشتر از ۲۰ جلد کتاب خوانده باشید

و اسم جرج اورول و یا اسم کتاب های معروف او یعنیکتاب ۱۹۸۴ و کتاب قلعه حیوانات را نشنیده باشید.

ادامه مطلب